Forskning & Publikationer

Unges fællesskaber

Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? med støtte fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) sætter CeFU spot på unges fællesskaber og herunder bl.a. på fællesskaberne i foreningslivet.

Ungdomsforskningen har længe været optaget af de konsekvenser, som individualiseringen har for ungdomslivet. Der er imidlertid kommet en fornyet forskningsmæssig interesse for unges fællesskaber. Hvor der i nogle år var en tilbøjelighed til at beskrive individualiseringen som noget, der opløser fællesskaber, har perspektivet ændret sig, således at individualisering og fællesskaber i mindre grad ses som hinandens modsætninger. I stedet betragtes individualiseringen som noget, der ændrer forudsætningen for fællesskaberne. Spørgsmålet er imidlertid hvordan, og hvilke konsekvenser det har for fællesskaberne i ungdomslivet.

Til trods for at tidligere forskning har beskæftiget sig med fællesskaber mangler der forskning, som løfter blikket fra specifikke arenaer og anlægger et helhedsperspektiv på fællesskaberne i unges hverdagsliv, med henblik på at forstå, hvordan fællesskaber og ungdomsliv hænger sammen blandt nutidens unge.

I dette forskningsprojekt interviewer vi 12 unge fra Hillerød om de fællesskaber, der fylder og har betydning i forskellige dele af deres hverdagsliv. Vi har både spurgt til hvert enkelt fællesskab med henblik på at indkredse den betydning, det har for de unge, og til forskelle og ligheder fællesskaberne imellem med henblik på at indkredse tværgående mønstre og variation.  

Målet med projektet har været at tegne et billede af den betydning, som unge tillægger fællesskaber i nutidens individualiserede ungdomsliv, og at indkredse de forskellige betydninger, de tillægger forskellige fællesskaber. I forlængelse af dette fokus har projektet en særlig opmærksomhed rettet mod den betydning, unge tillægger foreningsbaserede fællesskaber inden for konteksten af alle de fællesskaber, de er en del af i hverdagslivet.  

Find rapporten her

Kontakt forsker

Maria Bruselius-Jensen
mbj@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Status for projektet

Status: afsluttet
Forventes afsluttet primo 2017

Nyt fra Cefu

Nyt fra Cefu

Cefu har lanceret et nyt nyhedsbrev. En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV